Privacy & Huisregels

Spelregels

De gegevens die door u worden verstrekt worden in wederzijds vertrouwen en alleen voor de behandeling en praktijkregistratie gebruikt.

Bij twijfels over uw gezondheid of klacht zal ik u ten alle tijde terug of doorsturen naar een reguliere arts.

Uw mobiele telefoon is uitgeschakeld tijdens de behandeling, zodat u  en ik zich volledig kunnen richten op uw behandeling.

Er worden geen erotische massages gegeven. Een cliënt die een toespeling maakt richting erotiek wordt uit de praktijk ruimte verwijderd, of ik ga weg zonder uitleg te hoeven geven hierover.

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

De gemaakt kosten voor een behandeling kunnen nog niet bij uw zorgverzekering worden ingediend.

De kosten van de behandeling worden direct in rekening gebracht en contant afgerekend.

Beroepsgeheim

Als therapeut moet ik mij houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U kunt erop vertrouwen dat alles wat besproken wordt tijdens het consult vertrouwelijk wordt behandelt. Alleen met een schriftelijke toestemming van u kan en mag ik medische gegevens doorgeven aan bijvoorbeeld uw huisarts of andere behandelaar.

Klachten 

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan biedt ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 1 januari 2017 is mijn praktijk bij Quasir/Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil.

Contact

Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk geldt, vind u op hun website.